Vstupné a výstupné údaje

Možnosti vstupu a výstupu údajov z programu.

Vstupné údaje:

Vstupné údaje je možné do systému importovať zo súborov formátu:

  • DBF - používa sa pri importe popisných údajov katastra nehnuteľností, údajov RVP
  • FÚVI - používa sa pri importe popisných údajov katastra nehnuteľností a ROEP z iných systémov
  • VGI - používa sa pri importe grafických údajov katastra i ROEP
  • XML - používa sa pri importe popisných údajov ROEP zo zálohy
Výstupné údaje

Údaje je možné exportovať zo systému resp. vytvoriť súbory vo formáte:

  • FÚVI - používa sa pri odovzdávaní údajov ROEP
  • VGI - používa sa pri odovzdávaní údajov ROEP a prenose grafických údajov
  • XML - používa sa pri exporte popisných údajov ROEP - zálohovanie

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» WinROEP 5.26

Aktualizácia

2. septembra 2019