Údaje

Možnosti získania a importu údajov.

Údaje katastra nehnuteľností

Príslušná Správa katastra poskytuje hromadné údaje z katastra nehnuteľností na základe uzavretej zmluvy na spracovanie ROEP v rozsahu spracovaného katastrálneho územia vo formátoch:

  • DBF - používa sa pri importe popisných údajov katastra nehnuteľností
  • VGI - používa sa pri importe grafických údajov katastra
  • CIT - formát čiernobielych rastrových máp vrátane súradnicového pripojenia (georeferencovanie)
Ortofoto mapy

Údaje ortofoto máp v požadovanom rozsahu a rozlíšení spracované na území SR spoločnosťami Eurosense s.r.o. a Geodis Slovakia spol. s r.o.. Údaje sú v rozsahu spracovaého kat. územia poskytované vo formáte:

  • JPEG - formát rastrových máp doplnený o súradnicové pripojenie (georeferencovanie)
  • JGW alebo ROH - súbory používané na georeferencovanie ortofoto máp

Poskytnutie údajov a každá ich aktualizácia sú spoplatnené v závislosti od rozlíšenia, rozsahu, prípadne aktuálnosti mapy.

Údaje zo starších verzií

Údaje spracované v starších verziách programu WinROEP alebo v iných programoch je možné načítať vo formáte:

  • FÚVI - výmenný formát výstupu spracovaného ROEP (neúplné údaje)
  • XML - textový výmenný formát úplných štruktúr pôvodnej verzie WinROEP

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» WinROEP 5.26

Aktualizácia

2. septembra 2019